ai-bao-anh-ban-dau-khong-chiu-kho-chiu-kho-moi-cham-khac-co-vai-nhat-da-keu-troi-keu-dat-len

"Ai bảo anh ban đầu không chịu khó chịu khổ, mới chạm khắc có vài nhát đã kêu trời kêu đất lên!”. (Ảnh: Pixabay)

“Ai bảo anh ban đầu không chịu khó chịu khổ, mới chạm khắc có vài nhát đã kêu trời kêu đất lên!”. (Ảnh: Pixabay)

“Ai bảo anh ban đầu không chịu khó chịu khổ, mới chạm khắc có vài nhát đã kêu trời kêu đất lên!”. (Ảnh: Pixabay)

Both comments and trackbacks are currently closed.